Naar mokveld.com

Disclaimer & Privacy

Website disclaimer

De website, het materiaal en de daarmee samenhangende berichten worden verstrekt zoals ze zijn ("as is"), zonder expliciete dan wel impliciete garanties van welke aard dan ook, daaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, niet‑inbreukmakendheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
Aangezien in sommige rechtsgebieden uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan, zijn de bovenstaande uitsluitingen van impliciete garanties onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet van toepassing.

Mokveld geeft ook geen garanties ten aanzien van de juistheid of volledigheid van het materiaal, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de betrouwbaarheid van adviezen, uitspraken of andere inlichtingen die op de website worden weergegeven of via de website worden verspreid. Door het gebruik van de website erken je dat eventuele beslissingen die je op basis van dergelijk materiaal en dergelijke adviezen, uitspraken of inlichtingen neemt, geheel voor jouw eigen risico zijn.

Mokveld aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor schade aan, of voor virussen die tot infectie kunnen leiden van uw computerapparatuur of andere eigendommen voortvloeiend uit jouw toegang tot, gebruik van of bezoek aan de website (waaronder het mededelingenbord en de chat‑ruimte) of het feit dat je materiaal van de website downloadt.

Privacybeleid

Bij Mokveld respecteren wij jouw privacyrechten en doen wij er alles aan om alle persoonlijke gegevens te allen tijde te beschermen. We delen geen persoonlijke gegevens met partijen buiten Mokveld, tenzij wij daartoe bij de wet verplicht zijn.

Persoonsgegevens die wij van jou ontvangen worden alleen gebruikt om een effectief en efficiënt werving- en selectieproces mogelijk te maken. Jouw cv en motivatiebrief worden ontvangen door de afdeling HR en ter beoordeling doorgestuurd naar de vacaturehouder. Mokveld bewaart je persoonsgegevens voor de duur van de sollicitatieprocedure. Indien de sollicitatie niet leidt tot een arbeidsovereenkomst zullen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk binnen vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderen. Indien de sollicitatie wel leidt tot een arbeidsovereenkomst, zullen je persoonsgegevens onderdeel worden van je dossier.

Mochten wij jouw persoonsgegevens langer willen bewaren, voor het geval een geschikte vacature ontstaat, dan zullen wij vooraf schriftelijke toestemming aan jou vragen. Wij bewaren je gegevens dan maximaal één jaar na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken.

Als je in discussieforums of andere sociale gedeelten van onze websites inhoud plaatst, kan jouw bijdrage worden gedeeld via onze websites en apps.

In het algemeen bewaren wij gegevens voor zolang dat relevant is om je van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen eventueel langer achterblijven in kopieën die voor back‑updoeleinden worden gemaakt.

Informatiebeveiliging

Wij hebben administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om toegang door onbevoegden te helpen voorkomen. Ondanks deze maatregelen is geen enkele gegevensoverdracht via het internet volledig veilig; we kunnen de veiligheid van de informatie die je via e‑mail of onze website verstuurt dan ook niet garanderen.

We doen er alles aan om de toegang tot gegevens te beperken tot de medewerkers en onderaannemers die toegang tot die gegevens moeten hebben om onze producten en diensten te kunnen gebruiken, te verbeteren of te leveren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid aanpassen naar aanleiding van wetswijzigingen of wijzigingen in onze gegevensverwerking, diensten of website. De herziene versie van ons privacybeleid wordt op deze website gepubliceerd. Bij wezenlijke wijzigingen in dit beleid zullen we dat op de website duidelijk onder de aandacht brengen.

E-mail disclaimer

Alle informatie die vanaf een Mokveld‑account in of als bijlage bij een e‑mailbericht wordt verzonden, is uitsluitend bedoeld voor de persoon of entiteit waaraan dat e‑mailbericht is gericht en kan vertrouwelijk materiaal bevatten. Het doornemen, doorgeven, verspreiden of anderszins gebruiken van, of het nemen van actie op grond van deze informatie door andere personen of entiteiten dan de beoogde ontvanger is verboden. Als je abusievelijk een e-mail van Mokveld hebt ontvangen, vragen wij je contact met de afzender op te nemen en deze e‑mail en eventuele bijlagen daarbij te verwijderen. Je kunt op geen enkele wijze rechten aan deze informatie ontlenen.